Jak obsluhovat a udržovat lokátory

Při používání přístroje by mělo být z hlediska bezpečnosti pravidelně kontrolováno:

  1. Fungování lokátoru
  2. Měření hloubky
  3. Fungování generátoru signálu

1) Kontrola fungování lokátoru

Doporučejeme pravidelně kontrolovat zařízení C.Scope Cable Avoidance Tool (CAT) a Generátor signálu před vlastním použitím. Při každé kontrole byste měli ověřit následující položky:

Stav baterií

Zkontrolujte pomocí stisknutím tlačítka ON/OFF přepínače pod rukojetí. Pokud se na displeji objeví alespoň jeden plný segment jsou baterie v pořádku. Ujistěte se také, že slyšíte zvukový tón.

Power Mode

Zvolte režim „Power Mode“. Nastavte citlivost (Sensitivity) plně po směru hodinových ručiček a nasměrujte konstrukci C.Scope Cable Avoidance Tool na zářivku ve vzdálenosti cca 1m. Rozsviťte zářivku. Měli byste slyšet hlasitý tón a na displeji by mělo být více než 50% stupnice. Snížením citlivosti byste měli zpozorovat snížení zobrazené stupnice a také tón by se měl ztišit.

Radio Mode

Zvolte režim „Radio Mode“. Nastavte citlivost (Sensitivity) plně po směru hodinových ručiček. Ve vzdálenosti kratší než 0,25 m nasměrujte zařízení na kovový vodič o délce větší než 100m (např. potrubí nebo kabel). Měli byste slyšet kolísavý tón a na displeji by mělo být zobrazeno více než 50% stupnice.

Generator Mode

Ujistěte se, že ve venkovní oblasti testování nejsou žádné nadzemní ani podzemní kabely. Zkušební oblast by neměla být rovněž v blízkosti plotů, ocelových rámů v budovách či železobetonových konstrukcích, protože by tyto mohly způsobovat snížení signálu.
Umístěte Generátor signálu na zem a zapněte jej. Měli byste slyšet tón. Nastavte zařízení na „Continuous“ a zkontrolujte zda je nastaven nejvyšší možný výkon.

Praktické provedení testu

Zařízení C.Scope Cable Avoidance Tool položte dle zobrazení na obrázku a proveďte testy tak, jak je uvedeno v tabulce:

locator

2) Kontrola měření hloubky

Najděte si oblast bez jakýchkoli vedení, kovových konstrukcí apod. (pozor na zpevněné parkoviště). Hledání s C.Scope Cable Avoidance Tool ve všech 3 režimech Vám pomůže potvrdit absenci veškerých vedení. Vezměte izolovaný kabel či drát o délce více než 20 m (není součástí dodávky) a položte jej na povrch země tak, aby vzdálenější konec byl připojen k zemnímu kolíku a uzemněn. Bližší konec spojen s červeným připojovacím kabelem generátoru (viz obrázek). Černý kabel generátoru by měl být veden v pravém úhlu od 20m kabelu a uzemněn pomocí zemního kolíku. Zástrčka by měla být zapojena v konektoru Generátoru signálu.

Generátor signálu je zapnut na nejnižší výkon a je nastaven režim „Continuous Mode“. C.Scope Cable Avoidance Tool by měl být držen kolmo nad 20m kabelem, zhruba v jeho polovině, tzn. cca 10 m od Generátoru Signálu.

Nyní můžete změřit hloubku. Je dobré provést několik různých měření v různých hloubkách. (Upozornění: kovové žebříky mohou ovlivnit přesnost měření!)

Grafické schéma – kontrola měření hloubky

depth

3) Kontrola fungování generátoru signálu

Stav baterií

Zvolte režim Continuous. Dobrý stav baterií se projeví hlasitým a čistým zvukovým tónem. Špatný stav baterií bude signalizován přerušovaným zvukovým tónem. Pokud se na displeji zobrazí alespoň jeden segment, značí to, že stav baterií je dostačující.

Induced mode (indukovaný režim)

Tento režim může být zkontrolován pouze ve spojení s C.Scope Avoidance Tool, jak je popsáno v 1. sekci Kontrola fungování lokátoru.
Pokud jednotka nesplňuje požadované výsledky, zopakujte test s jiným C.Scope Cable Avoidance Tool, abyste zjistili, zda není Generátor signálu vadný.

Connected mode (zapojený režim)

Nastavte minimální úroveň výstupu, spojte černý spojovací kabel s dlouhým kabelem a poté zapojte červený kabel k dlouhému kabelu tak, že vytvoříte malý okruh. Zvukový tón se změní na nízký.

Vodiče by měly být sestaveny tak, aby vytvářely otevřenou smyčku na zemi o průměru cca 1 m. Vyzkoušejte, že signál může být zaměřen pomocí Cable Avoidance Tool (v režimu Generator Mode) při přiblížení k vytvořené smyčce.

Profesionální školení

Chcete naplno ovládat obsluhu a údržbu lokátorů inženýrských sítí?

Přihlaste se na profesionální školení C.Scope. V terénu Vám předvedeme, jak s lokátory pracovat a jak je udržovat v bezvadném stavu.

Školení C.Scope umožní uživatelům dosáhnout nejlepších výsledků při používání zařízení C.Scope.